Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Wpływ wad wymowy na proces czytania dziecka w młodszym wieku szkolnym

Wpływ wad wymowy na proces czytania dziecka w młodszym wieku szkolnym

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia w szkole w dużej mierze wpływa mowa, która jest podstawowym atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Dziecko , które idzie do pierwszej klasy, powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Uczeń powinien mieć prawidłowe- rytm, intonację i akcent. Wypowiedzi dziecka sześcioletniego powinny cechować się poprawnymi formami wszystkich odmieniających się części mowy, a także zawierać prawidłowo użyte spójniki, przysłówki, przyimki itd.

Dzieci zazwyczaj rozumieją treść opowiadań, bajek, umieją analizować obrazki, dostrzegają związki przyczynowo- skutkowe. Taki stan mowy jest ważnym elementem dojrzałości szkolnej, niezbędnym, by dziecko sprostało wymaganiom szkoły.

Zaburzenia i wady wymowy utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole i wpływają znacznie na umiejętności czytania uczniów klas najmłodszych. Najbardziej oczywistą kwestią jest bezpośredni wpływ wadliwej artykulacji na zniekształcenie warstwy brzmieniowej tekstu czytanego na głos, co pośrednio może wpływać na jego rozumienie. Uważa się , że u dzieci z izolowanymi wadami wymowy mogą występować przejściowe trudności w czytaniu, które po zastosowaniu odpowiedniej terapii szybko mijają. Jeśli wada wymowy współwystępuje z zakłóceniami w nabywaniu języka, to wówczas towarzyszące jej trudności są znacznie poważniejsze.

Istnieje potoczne przekonanie, że jeśli dziecko źle mówi, to będzie także źle pisało. Jest to pewne uogólnienie, które nie we wszystkich przypadkach jest zasadne. Na związek niepoprawnej wymowy z trudnościami w nauce pisania zasadniczy wpływ mają przyczyny takiej wymowy. Można powiedzieć, że jeśli powodem niewłaściwej artykulacji są zmiany pochodzenia obwodowego ( np. wady zgryzu, anomalie dotyczące języka, rozszczepy podniebienia), wspomniane trudności nie występują. Jeśli zaś wadliwa wymowa jest pochodzenia centralnego, tzn. powstaje w wyniku uszkodzenia lub niedokształcenia pewnych struktur odpowiedzialnych za określone funkcje ( percepcyjno- motoryczne), znajdzie to odbicie w piśmie.

Najczęstszym powodem powstawania błędów pisaniu jest brak stabilnych wzorców słuchowych głosek. Dziecko nie różnicuje wówczas dźwięków zbliżonych fonetycznie, np. ,,s” i ,,sz”. Dziecko nie wie wtedy, jaką głoskę powinno zrealizować. Nie wie także, jaką literę w słyszanym słowie powinno napisać. Kłopoty z wymową i zapisem pojawiają się także w sytuacji, gdy istnieją problemy z czuciem ułożenia narządów artykulacyjnych, co warunkuje precyzję wykonania zamierzonych ruchów. Powstaje wówczas wzorzec słuchowy, lecz utrudnione jest tworzenie wzorca kinestetyczno- ruchowego, niezbędnego dla prawidłowej wymowy i prawidłowego zapisu.

Większą przeszkodą w nauce czytania i pisania stanowią dysfunkcje takich analizatorów jak: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno- ruchowego, aniżeli same zaburzenia wymowy. Dzieje się tak dlatego , że łatwiej jest zaobserwować zaburzenia mowy niż dysfunkcje analizatorów. Można dojść do mylnego wniosku, że to owe zaburzenia wymowy odpowiedzialne są za występowanie trudności w nauce.

Dzieci , u których podłożem zaburzeń mowy są trudności z analizą i syntezą słuchową, przy nauce czytania uporczywie literują, mają kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy, a potem z przejściem od głoskowania do czytania sylabami i wyrazami. Czytając opuszczają, przestawiają lub dodają różne głoski i sylaby, zmieniają wyrazy o podobnym brzmieniu, powodując zniekształcenie ich treści. Gubią przy tym intonację i akcent. W rezultacie treść przestaje być zrozumiała i dla słuchającego , i dla dziecka. Dzieci z zaburzeniami wymowy mają wiele trudności z prawidłową artykulacją głosek, co prowadzi do zniekształcenia i zmian sensu słów. Zaburzenia mowy wpływają negatywnie nie tylko na naukę, ale również na osobowość dziecka. U dzieci takich , w toku nauki czytania, objawia się zwiększona nerwowość, pochopność, niewłaściwa intonacja. Dziecku z opóźnionym rozwojem mowy trudno porozumiewać się, rozmawiać z kolegami i obcymi ludźmi. Mowa takiego dziecka jest zazwyczaj mało lub wcale niezrozumiała. To nie tylko problem estetyczny. Zdarza się , że pierwsze słowa ucznia wywołują w klasie śmiech, czasem prowokują do przedrzeźniania. Dziecko , które mówi źle, może poczuć niechęć do przebywania w szkole lub zniechęcić się do kontaktowania z rówieśnikami.

Z powyższych powodów dostrzeżone przez rodzica lub nauczyciela zaburzenia mowy należy wyrównać już w wieku przedszkolnym, aby uniknąć dalszych kłopotów w nauce. Dzieci z zaburzeniami mowy funkcjonują w szkole zazwyczaj poniżej swoich możliwości. Świadome zaburzenia , cały swój wysiłek kierują na przebrnięcie przez wypowiedź, upraszczając jej treść , formę i nie wyrażając w pełni swych myśli. Przykre doświadczenia wytwarzają poczucie mniejszej wartości, skłaniają raczej do unikania mówienia i wywołują lęk przed wypowiadaniem się.

Drogi rodzicu- nie zaniedbuj terapii logopedycznej swojego dziecka!

 

Przygotowała

mgr B.Muller

 

Link do tekstu oryginalnego:

https://przedszkolepogwizdow.szkolnastrona.pl/p,778,wplyw-wad-wymowy-na-proces-czytania-dziecka-w-mlodszym-wieku-szkolnyhttp://przedszkolepogwizdow.szkolnastrona.pl/p,778,wplyw-wad-wymowy-na-proces-czytania-dziecka-w-mlodszym-wieku-szkolnym

Anna Pękala za B. Muller, Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Kożlu
wróć do listy artykułów