Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

1. Wstęp

Wspomaganie rozwoju każdego dziecka to kluczowe zadanie sprawnie funkcjonującego sytemu oświaty. Najważniejsze w wypełnianiu tego zadania jest sprawne połączenie działań wszystkich zainteresowanych stron tak, aby uzyskać pożądane efekty.

Przedszkole to miejsce, gdzie można zacząć jak najwcześniej wspierać dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami, a także i te ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (zagrożone niedostosowaniem społecznym)

Z dniem 8 maja 2013 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

Określa ono szczegółowo nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Warunki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Model pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeznaczony został do pracy z dzieckiem posiadającym trudności w realizacji standardów wymagań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego . Może on jednak zostać użyty w pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, potrzebującymi innego typu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dziecku opiera się na dwóch nierozerwalnych i kluczowych sformułowaniach, wskazujących także na kolejność działań. Pierwsze z nich to rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, drugie - rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych , czego następstwem ma stać się zaspokajane tychże potrzeb odpowiednio do możliwości.

Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dziecka w wieku przedszkolnym,wynikają w szczególności z:

 • niepełnosprawności :

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ( w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym)
- dzieci niewidome i słabowidzące
- dzieci niesłyszące i słabosłyszące
- dzieci z autyzmem , w tym z zespołem Aspergera
- dzieci z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją i mózgowym porażeniem dziecięcym;

 • niepełnosprawności sprzężonej
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 • szczególnych uzdolnień :

- dzieci uzdolnione kierunkowo

- dzieci uzdolnione wszechstronnie

 • zagrożenia wystąpieniem w przyszłości specyficznych trudności w uczeniu się :

- dysleksja, dysortografia, dysgrafia

- trudności w uczeniu się matematyki

zaburzeń komunikacji językowej :

*zaburzenia języka:

- składni

- trudności w opanowaniu form gramatycznych

- trudności z organizacją tematu

- kłopot z nabywaniem nowego słownictwa

- trudność w używaniu zwrotów adekwatnie do sytuacji

- nieumiejętność spójnego wypowiadania się

- inne,

*zaburzenia mowy dotyczące:

- artykulacji

- fonacji

- płynność mowy

choroby przewlekłej

sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

zaniedbań środowiskowych

trudności adaptacyjnych

3. Komu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Z pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą korzystać dzieci „ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zgodnie z rozporządzeniami do grupy tych dzieci na poziomie przedszkola należą :

a) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku :

- z niepełnosprawnościami,

- z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

b) dzieci posiadające inny rodzaj orzeczenia :

-orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego ,

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c) dzieci wskazane przez nauczyciela/specjalistów :

-szczególnie uzdolnione,

- dzieci, u których obserwuje się ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

- z zaburzeniami komunikacji językowej,

- w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,

- z chorobami przewlekłymi,

- z niepowodzeniami edukacyjnymi;

- zaniedbane środowiskowo,

- z trudnościami adaptacyjnymi,

- inne.

4. Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Osobą odpowiedzialną za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku przedszkoli jest dyrektor. Warto podkreślić, że dyrektor ma prawo wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy. Wychowawca lub dyrektor, ewentualnie osoba wyznaczona przez dyrektora ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

W przypadku dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola powołuje zespół , który opracowuje dla nich Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Dla pozostałych dzieci opracowuje się program zajęć zgodnie z ustalonymi formami pomocy.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora przedszkola

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8 )pomocy nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego.

O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka albo opiekunów. Natomiast o ustalonych dla niego formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, rodzice dziecka lub opiekunowie informowani są pisemnie.

5. Powołanie zespołu i jego charakterystyka

Głównym zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielanej dziecku pomocy.W skład zespołu wchodzą : prowadzący z dzieckiem zajęcia nauczyciele i specjaliści ,w szczególności psycholodzy, pedagodzy i logopedzi we współpracy z :

- rodzicami dzieci ( nie są oni członkami zespołu, a jedynie z nim współpracują )

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi , w tym poradniami specjalistycznymi

- placówkami doskonalenia nauczycieli

- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami

- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W spotkaniach mogą uczestniczyć :

a) rodzice dziecka;

– o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców dziecka ,

b) przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej– na wniosek dyrektora,

c) inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica dziecka.

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania.

Do zadań zespołu należy :

- ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- określenie zalecanych form, sposobu i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej , z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka

- podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

- stosowanie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno- pedagogicznej , okresów jej udzielania, określa działania wspierające wobec rodziców dziecka, oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi ( w tym specjalistycznymi), placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

- opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

- realizacja wyznaczonych zadań/ zajęć

- monitoring i ewaluacja przeprowadzonych działań

6. Formy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie :

a) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych,logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b) zajęć rozwijających uzdolnienia

c) porad i konsultacji.

Mirela Rybarczyk, Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Kożlu
wróć do listy artykułów