Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Projekty: „Zdobywcy świata nauki – plecaczkowe zabawy wspierające nabywanie umiejętności czytania,pisania.”- innowacja prowadzona w grupie Misiów na rok szkolny 2016/17.

31 października 2016 r. misie

„Zdobywcy świata nauki – plecaczkowe zabawy wspierające nabywanie umiejętności czytania,pisania.”- innowacja prowadzona w grupie Misiów na rok szkolny 2016/17.

 

WSTĘP

Obserwując pojawienie się wśród dzieci zainteresowania słowem pisanym, trudno jest określić wiek najlepszy dla wszystkich, ponieważ zainteresowanie to pojawia się u dzieci w różnych okresach wieku przedszkolnego. Często u 3latków obserwujemy, iż rozpoznają poszczególne litery, a niektóre 5latki potrafią czytać.
Wychodząc naprzeciw założeniom nowej Podstawy Programowej, która w b.r.szkolnym powraca do wprowadzania nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym, zrodził się pomysł opracowania innowacji pt.: „Zdobywcy świata nauki – plecaczkowe zabawy wspierające nabywanie umiejętności czytania,pisania”. Innowacja ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-6 lat i opiera się na wykorzystaniu zbioru zabaw wspierających nabywanie umiejętności czytania, pisania.

Opanowanie przez dziecko umiejętności czytania i psania to złożony proces. Wielu teoretyków poszukuje najlepszego rozwiązania. Skoro nie istnieje jedna metoda najlepsza dla wszystkich dzieci, optymalne jest połączenie i wykorzystanie elementów różnych metod, tak aby każde dziecko miało możliwość zdobycia umiejętności czytelniczych.
Celowe integrowanie metod może dostosować nauczanie do indywidualnych predyspozycji danego dziecka zarówno zdrowego, jak i niepełnosprawnego. Chodzi o to, by każde dziecko mogło rozwijać się według własnych możliwości, a nauczyciel jedynie wspomagał ten rozwój. W ten sposób istnieje szansa na wyrównanie startu szkolnego. Ponadto stosowanie elementów różnych metod pozwoli na jednoczesne kształtowanie wszystkich zmysłów potrzebnych do sprawnego czytania ze zrozumieniem, a nie wybiórczo wzroku lub słuchu.

CELE OGÓLNE:
- rozbudzanie u dziecka motywacji do samodzielnego poznawania liter i opanowania umiejętności czytania
-przygotowanie dziecka do nauki pisania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych i piśmienniczych,
- wyzwalanie pozytywnych emocji wpływających na rozwinięcie zainteresowania kodem literowym,
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania prostych struktur wyrazowych oraz „odpoznawania” wyrazów metodą globalną,
- rozwijanie pamięci wzrokowej,
-kształtowanie orientacji przestrzennej,
-rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, odkrywania własnych możliwości oraz przeżywania radości z odnoszonych sukcesów,
- kształtowanie wszystkich zmysłów,
- wzbogacanie słownika,
- rozwijanie mowy komunikatywnej
- rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości
- kształtowanie umiejętności współdziałania z nauczycielką i dziećmi.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
DZIECKO:
- rozpoznaje zapis swojego imienia (wśród innych wizytówek),
- potrafi dokonać syntezy własnego imienia z sylab bądź z głosek (według wzoru lub z pamięci),
- potrafi odszukać i zaznaczyć wskazane przez nauczycielkę litery w swoim imieniu,
- rozpoznaje zapis imion kolegów na wizytówkach,
- ustala imiona nieobecnych dzieci,
- czyta wyrazy globalnie,
- zna istotę symbolu graficznego,
- zna litery alfabetu,
- rozpoznaje litery drukowane i pisane, wielkie i małe,
- potrafi dokonać analizy i syntezy wyrazu
- umie podzielić wyraz na sylaby,
- wyróżnić głoskę w nagłosie i wygłosie,
- przyporządkowuje odpowiedni obrazek do odczytywanego wyrazu,
- tworzy i czyta wyrazy, zdania oraz krótkie teksty,
- radośnie uczestniczy w zabawach czytelniczych i grafomotorycznych
- rozwija własną gotowość do podjęcia nauki czytania i pisania.
 

METODY PRACY:
– słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia, społecznego porozumiewania się;
– czynne: samodzielnych doświadczeń; kierowana własna działalnością, zadań
stawianych dziecku, ćwiczeń,
– percepcyjne: obserwacja, pokaz, demonstracja,
W czasie zajęć w ramach prowadzonej innowacji planujemy wykorzystać elementy metod:
- Metoda odmiennej nauki czytania Ireny Majchrzak
- Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
- Lekcja trójstopniowa Marii Montessori

FORMY PRACY:
- praca indywidualna - dziecko samodzielne wykonuje czynność;
- praca zbiorowa - wszystkie dzieci pracują wspólnie;
- praca zespołowa - dzieci pracują w stałych zespołach;
- praca grupowa - dzieci pracują w jednorazowych grupach.

EWALUACJA
CELE EWALUACJI:
- Monitorowanie przyrostu umiejętności czytelniczych i grafomotorycznych dzieci,
- Poznanie opinii i poziomu zadowolenia rodziców z wprowadzanych metod edukacji językowej,
- Dostosowanie zajęć do zainteresowań dzieci.
METODY I NARZĘDZIA EWALUACJI:
- Monitorowanie przyrostu umiejętności czytelniczych i grafomotorycznych dzieci nabytych
w czasie zajęć,
- Opinia rodziców na temat prezentowanych umiejętności przez dzieci- Ankieta skierowana do rodziców dzieci objętych programem,
- Podsumowanie realizacji innowacji „Zdobywcy świata nauki – plecaczkowe zabawy wspierające nabywanie umiejętności czytania,pisania.” na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (sprawozdanie).

Mamy nadzieję, że INNOWACJA ta pozwoli wykorzystać potencjał dziecięcego umysłu i zachęci do tego, by bawić się w czytanie, a w efekcie przyczyni się do zapoznania dziecka ze światem pisma.

Wszystkie pomoce na dane zajęcie zgromadzone w tornistrze oklejonym literkami.

Schemat zajęć: 1 dzień
odgadnięcie litery tygodnia przez odczytanie tytułu opowiadania. Demonstracja litery

1.Czytanie opowiadania.
2.Rozmowa na temat opowiadania, wymienianie wyrazów z opowiadania na daną literkę
i wypisanie ich na kartce A3, lub dopasowanie etykiet z napisami do obrazków.
3 Wybór wyrazu do analizy i syntezy fonetycznej
4.Zabawa ruchowa ( rozsypane litery, wizytówki, lub inne wyrazy do czytania globalnego wyszukanie poznanej litery); ćwiczenia z ruchomym alfabetem – układanie sylab, wyrazów; itp
5.Wykonanie pracy plastycznej , technicznej, karty pracy.

Schemat zajęć: 2 dzień
1. Rozmowa na temat opowiadania- przypomnienie
2.Zabawy z śpiewaniem literki
3.Cwiczenia z kreśleniem litery w kole
Należy zachować następujące etapy ćwiczeń:
• rozpoczynamy od pokazu i demonstracji na tablicy oraz omówienia wyglądu i elementów składowych wzoru lub literki
• łączymy wzór lub literkę z piosenką wodząc palcem po wzorze demonstrowanym przez osobę prowadzącą zajęcia
• staramy się, aby to ćwiczenie powtórzyło każde dziecko przy tablicy; nauczyciel pomaga połączyć śpiewanie z rysowaniem po wzorze lub literce
• następnie każde dziecko wodzi palcem po wzorze lub literce wyklejonej z tapety, tasiemki lub sznurka
• dzieci tworzą różne reprodukcje wzoru lub literki różnymi technikami np.;
a) w powietrzu – ręką, na podłodze – nogą
b) na powierzchni stołu lub podłogi palcem
c) na dużych arkuszach papieru lub tabliczkach – kredą, węglem, kredkami woskowymi
d) na kartce papieru z bloku rysunkowego – pędzlem, ołówkiem, kredkami
e) kalkowanie wzoru lub literki, dopisywanie własnych wzorów lub literek
f) pisanie w poszerzonej liniaturze mazakiem lub ołówkiem
4.Prezentacja sposobu pisania literki, indywidualne ćwiczenia na tablicy
5)Praca przy stoliku z podręcznikiem

Współpraca z rodzicami – Bohater literki.
Każde dziecko otrzymuje w piątek daną literkę wraz z listem do rodziców. W ten sposób staje się Bohaterem, ekspertem danej literki. Wspólnie z rodzicami przygotowuje obrazki na daną literkę, przynosi przedmiot związany z otrzymaną literką. Mile widziane zaproszenie członka rodziny, który zaprezentuje zabawę związaną z literką np.: i – szycie igłą, l- wykonanie lalki, u- ciekawostki o pszczołach i ulach, r- bezpieczne zabawy na rowerze……. Zapraszamy do udziału w zabawach literkowych. Taka zabawa z udziałem rodzica nie tylko bardzo uatrakcyjnia zajęcia, ale na długo przekazane treści zostają w pamięci dziecka. Służymy pomocą i prosimy o wcześniejszą informację, by ustalić dzień i godzinę spotkania.

 

powrót do listy projektów