Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Projekty: Karel i Tola na scenie

19 stycznia 2019 r. Karel i Tola na scenie

„Karel i Tola na scenie”- to niesamowite, twórcze przedsięwzięcie w które Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie- Koźlu zaangażowało się całym swoim sercem, wiedzą oraz nieograniczoną wyobraźnią. Do współpracy została zaproszona Mateřská škola Krnov. Wszystkie planowane działania mogły nabrać tempa i przybrać zorganizowaną formę dzięki przystąpieniu do zadań w ramach Funduszy Mikroprojektów w Euroregionie  Pradziad Program INTERREG V- A Republika Czeska – Polska.

„Karel i Tola na scenie” to międzynarodowy polsko-czeski projekt edukacyjny, którego celem jest współpraca obu placówek na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci. Ważnym aspektem w jego realizacji jest wykorzystanie metod pedagogiki teatru, jako uniwersalnego środka przekazu poznawczo – emocjonalnego wzbogacającego o nowe doświadczenia podopiecznych w obu krajach. Tytułowi bohaterzy Karel i Tola to symboliczni przedstawiciele projektu – pacynki, które pomagają dzieciom nawiązać przyjacielskie relacje. Przedszkolaki będą wspólnie tańczyć, śpiewać i bawić się! Ponadto współpraca zakłada popularyzowanie lokalnych atrakcji turystycznych, tradycji oraz przywiązania do wspólnoty i ich wartości.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby małych dzieci i ich rozwój oraz edukację regionalną. Dzięki zaangażowaniu placówek najmłodsi mają szansę przyswoić sobie wiedzę, umiejętności oraz wartości, które są uniwersalne dla wszystkich dzieci bez względu na miejsce urodzenia. Dodatkowym wsparciem objęci zostaną nauczyciele, którzy będą mieli możliwość dzielenia się swoimi osiągnięciami, a także poszerzyć własne horyzonty myślowe, gdyż obcowanie z nowym środowiskiem, które jest podobne, a jednak nowatorskie wpływa bezpośrednio na jakość edukacji aplikowanej w  przedszkolach. Ze względu na wiek podopiecznych w sposób naturalny oddziaływania związane ze współpracą będą wpływały na ich rodziców. Będą oni pośrednio wdrażani w popularyzowanie turystyki  z wykorzystaniem kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionów przygranicznych.

Celem partnerskiego projektu jest wymiana pomiędzy jego uczestnikami informacji służących lepszemu poznaniu się, nawiązaniu przyjaznych relacji, a także prezentacja swoich zdolności, umiejętności, wpływających na rozwój emocjonalno-społeczny. Dzieci będą uczyły się autoprezentacji, oraz umiejętności komunikowania się korzystając z urządzeń multimedialnych. Przedszkolaki poznają miasta, tradycje i zabawy kolegów z zagranicy. Będą miały okazję osłuchania się z odmiennym językiem, co uświadomi im, iż ludzie posługują się różnym kodem leksykalnym, który nie jest przeszkodą w dobrej, wspólnej zabawie.  

Projekt ten nastawiony jest również na podnoszenie efektywności pracy nauczycieli w obu przedszkolach: będziemy wymieniać się pomysłami na temat metod, form pracy z dziećmi uwzględniając pedagogikę teatru, omawiać rozwiązania organizacyjne, udoskonalimy własne kompetencje z zakresu technologii komputerowo-informacyjnej i komunikacyjnej. Mamy również nadzieję na podniesienie umiejętności komunikacji w języku czeskim i język ten stanie się obok angielskiego bardziej popularny wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Zachęcimy także stronę czeską do poznawania języka polskiego.

Przez cały czas trwania projektu dzieci - dzieciom będą opowiadały o swoich potrzebach, doświadczeniach i edukacyjnych wyzwaniach. Łącznikiem tych działań będą kukiełki : Tola- Polka
i Karel - Czech , które w specyficzny sposób uwzględniając dziecięcą wyobraźnię, jako kurierzy przekazywać będą efekty, produkty zrealizowanych działań. Kukiełki będą do swoich przedszkoli pisać e-maile relacjonując wydarzenia z pobytu w partnerskich przedszkolach oraz opisywać wrażenia
i towarzyszące im emocje.  Placówki będą się starały w jak najlepszy sposób ugościć czeskiego Karla
w Polsce i polską Tolę w Czechach, co sprzyjać będzie uwrażliwianiu dzieci i rozwijaniu u nich odpowiedzialności i opiekuńczości.

Projekt „Karel i Tola na scenie” zakłada 5 spotkań goszcząc przedszkole czeskie w Polsce
oraz rewizytę naszego przedszkola. Opiera się dodatkowo o cykliczną, bieżącą współpracę
za pośrednictwem urządzeń multimedialnych oraz tradycyjną pocztę, co sprzyjać będzie budowaniu płaszczyzny współpracy transgranicznej i nawiązywaniu trwałych relacji między placówkami.
W stałym kontakcie będą nauczyciele wraz z wychowankami. Współpraca rozwijać się będzie
natrzech płaszczyznachtj.:

 • nauczyciele- nauczycielom,
 • dzieci-dzieciom (zespół)
 • kolega- koledze.

Dzięki temu możliwe stanie się wypracowanie więzi pośrednio również rodzin,
które już w swoim zakresie mogą kontynuować znajomość. Działanie to obejmuje cały cykl spotkań dzieci z Czech w polskiej placówce. Wszystkie dzieci będą uczestniczyły w edukacji teatralnej prowadzonej przez wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie. Dzieci zdobędą doświadczenie zarówno jako odbiorcy, ale równolegle będą mogły aktywnie uczyć się nowych technik artystycznej ekspresji, gdyż zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej. W lutym odbędą się warsztaty teatralno-taneczne, w maju zajęcia z cyrkomotoryki, oraz pokazy „Teatru cieni” w czerwcu. Dodatkowo w miesiącu kwietniu w zamku w Mosznej odbędzie się „Szkoła magii". W marcu natomiast spotkamy się w Mateřská škola w Krnovie .

powrót do listy projektów