Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://www.przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Słowniczek ważniejszych pojęć

ADD- zaburzenie koncentracji uwagi,  bez zachowań impulsywnych i nadpobudliwych.

ADHD- zespół zaburzeń koncentracji uwagi, nadruchliwości oraz impulsywności; objawy występujące do 7 roku życia i ujawniające się w co najmniej 2 środowiskach ( np. rodzina, szkoła)

Afazja- brak rozwoju czynności mowy lub całkowita utrata mówienia oraz rozumienia, spowodowana organicznym uszkodzeniem wybranych struktur mózgowych

Analiza głoskowa i sylabowa- umiejętność dokonywania czynności rozkładu wyrazu na głoski ( np. mama-> m-a-m-a) oraz na sylaby ( np. zabawa -> za- ba- wa)

Analiza i synteza- umiejętność rozkładania całości na odpowiednie elementy  oraz  ich scalania.

Artykulacja- proces kształtowania dźwięków mowy ludzkiej, odbywający się dzięki skoordynowanym ruchom układu narządów mowy ( języka, warg, żuchwy, szczęki, policzków, podniebienie twardego
i miękkiego, wiązadeł  głosowych).

Autyzm- całościowe zaburzenie rozwojowe ujawniające się przed 3 rokiem życia, charakteryzujące się: upośledzeniem interakcji społecznych, zaburzeniami w komunikacji oraz ograniczonymi, powtarzającymi się wzorcami zachowań, zainteresowań i aktywności

Badania przesiewowe- badania prowadzone wśród jednostek nie posiadających jawnych oznak dysfunkcji rozwojowych,  zmierzające do  ich wykrycia i prowadzenia wczesnej interwencji.

Całościowe zaburzenia rozwojowe-  grupa objawów dotyczących: nieprawidłowości w  interakcjach  społecznych, zaburzeń porozumiewania, występowania powtarzających się,  ograniczonych i stereotypowych wzorców zachowań, zainteresowań oraz aktywności; należą do nich m.in. autyzm i zespół Aspergera

Deficyty rozwojowe- zaburzona/ obniżona sprawność wybranych funkcji psychoruchowych w stosunku do wieku człowieka,  na skutek wolniejszego tempa, nieprawidłowego rytmu rozwoju wybranych funkcji i zakłócenia procesu równowagi progresywnych zmian rozwojowych; wyróżnia się: deficyty parcjalne
( obejmujące większy obszar czynności) i deficyty fragmentaryczne ( obejmujący mniejszy zakres, fragment obszaru czynności) 

Diagnoza funkcjonalna- zespół działań zmierzających do określenia poziomu funkcjonowania jednostki
w poszczególnych sferach w odniesieniu do wieku  rozwojowego, a także ujawnienia jej mocnych i słabych stron.  

Diagnoza logopedyczna- postępowanie badawcze zmierzające do  oceny rozwoju mowy osoby badanej oraz określenia nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się; pozwala na przewidywanie tendencji rozwojowych wyszczególnionych  zjawisk logopedycznych w oparciu o objawy, przyczyny oraz mechanizmy ich  powstawiania

Diagnoza pedagogiczna-  zespół działań, którego celem jest weryfikacja i ocena poziomu osiągnięć jednostki;  określa przyczyny takiego stanu, a także ich tendencje rozwojowe 

Diagnoza psychologiczna-  proces, który opisuje i interpretuje mechanizmy funkcjonowania danego człowieka; dokonywana za pomocą specjalistycznych narzędzi  psychologicznych.

Dojrzałość szkolna- osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego, pozwalającego na efektowne podjęcie nauki szkolnej, przyswajanie wiedzy
i umiejętności oraz  przystosowanie się do nieznanego środowiska.    

Dysartria- zaburzenie mowy spowodowane zaburzeniem  ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy
( artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych),  które polega na braku możliwości realizacyjnych albo niewłaściwej artykulacji

Dysgrafia- trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma

Dysleksja- specyficzne trudności w nauce czytania

Dysleksja rozwojowa- specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; pojęcie to obejmuje: zaburzenie uczenia się czytania (dysleksja), poprawnej pisowni (dysortografia), niski poziom graficzny pisma (dysgrafia); występuje u dzieci pomimo ich prawidłowego rozwoju umysłowego i fizycznego, zapewnionych dobrych warunków środowiskowych oraz stosowania właściwych metod nauczania; spowodowana jest zaburzeniem percepcji wzrokowej, słuchowej i funkcji motorycznych oraz integracji percepcyjno- motorycznej, a także zaburzeniem funkcji językowych, pamięci, lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

Echolalia-  jedna z najbardziej charakterystycznych cech mowy dzieci autystycznych, polegająca na automatycznym powtarzaniu ( natychmiastowym bądź odroczonym) słów, zwrotów  lub zdań wypowiedzianych przez inną osobę.

Funkcje poznawcze- procesy umożliwiające odbieranie informacji z otoczenia i budowania własnej wiedzy o rzeczywistości; składają się na nie: wrażenia, spostrzeganie, uwaga, pamięć i myślenie. 

Integracja - proces  włączania osób niepełnosprawnych (w miarę możliwości i w odpowiednich warunkach) w zwykłe formy życia osobistego oraz  społecznego, wyrażający się  we  wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te same prawa, liczą się takie same wartości i w którym stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego wszechstronnego rozwoju.

Integracja percepcyjno- motoryczna- prawidłowy rozwój oraz  współdziałanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych i ruchowych, mające szczególne znaczenie podczas m.in. nauki czytania i pisania.

Integracja zmysłów-zdolność do odczuwania, rozumienia oraz organizowania informacji pochodzących z różnych zmysłów ( wzroku, dotyku, słuchu, równowagi, układu proprioceptywnego, kinestezji, powonienia oraz smaku). 

Koncentracja uwagi-  umiejętność wyodrębniania ważnych  elementów z pola percepcyjnego (np. wzrokowego, słuchowego czy dotykowego), czyli skupienie uwagi na danej rzeczy lub czynności;

Koordynacja wzrokowo- ruchowa- harmonijne współdziałanie funkcji wzrokowych oraz ruchowych.

Lateralizacja- inaczej stronność; przewaga czynnościowa narządów ruchu ( rąk, nóg) oraz zmysłów ( oczu, uszu) po jednakowej stronie ciała, wynikająca z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych; jest to proces postępujący i kształtujący się stopniowo wraz z wiekiem i ogólnym rozwojem ruchowym dziecka
( ustalenie lateralizacji następuje do ok. 9 roku życia). 

Lateralizacja jednorodna- dominacja narządów ruchu i zmysłu po jednej stronie ciała; lateralizacja prawostronna -> dominacja  prawej  ręki, prawej nogi i prawego oka;  lateralizacja lewostronna ->dominacja lewej ręki, lewej nogi i lewego oka.

Lateralizacja nieprawidłowa- występuje, gdy nie ma funkcjonalnej dominacji jednej strony ciała; objawia się w lateralizacji nieustalonej (słabej) lub skrzyżowanej (niejednorodnej); osoby z zaburzoną lateralizacją są zazwyczaj mniej sprawne ruchowo niż rówieśnicy z wyraźną lateralizacją i mogą mieć problemy w rozwoju orientacji w schemacie ciała, orientacji przestrzennej oraz w nauce czytania i pisania.

Lateralizacja nieustalona-występuje w przypadku braku dominacji poszczególnych narządów ruchu
i zmysłu; wyraża się jako oburęczność, obuoczność itp.

Lateralizacja skrzyżowana- wyraźna przewaga czynnościowa narządów ruchu i zmysłu nie po tej samej, a po obu stronach ciała, czyli np. praworęczność, prawonożność i lewooczność.

Motoryka- całokształt  rozwoju ruchowego człowieka; zdolność organizmu do wykonywania ruchów umożliwiających zmiany położenia w przestrzeni całego ciała lub poszczególnych części względem siebie .

Motoryka duża- stanowi wszystkie obszerne ruchy, w które jest zaangażowane całe ludzkie ciało lub jego znaczna część, np. ręce i nogi.

Motoryka mała- znajduje swe odniesienie we wszelkich ruchach palców i dłoni, czyli ruchach o znacznie mniejszym zakresie, ale wymagających szczególnego skupienia i koncentracji uwagi.

Myślenie przyczynowo- skutkowe- umiejętność ukazywania  następstw różnorodnych  sytuacji, określanie  przyczyn danych stanów rzeczy, porządkowania zdarzeń (np. w układaniu historyjek obrazkowych).

Obniżona sprawność  grafomotoryczna- niższy poziom sprawności motoryki małej, przejawiający się
w trudnościach w pisaniu; objawy: wolne tempo pisania, niechęć do prac pisemnych i rysowania, zaburzona forma graficzna pisma, mała estetyka prac graficznych i pisemnych.

Obniżona sprawność manualna- opóźnienie lub nieodpowiedni  rozwój motoryki małej, odznaczający się opóźnieniem rozwoju praksji ( wykonywanie planowanych czynności ruchowych)  i niską sprawnością ruchową w formie małej precyzji drobnych ruchów.

Opinia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( PPP)- dokument wydany przez PPP na podstawie przepisów oświatowych, zawierający dane ucznia, diagnozę oraz zalecane formy dostosowania wymagań oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w innych sprawach określonych w przepisach oświatowych; jedynie „opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” wymaga decyzji Zespołu Orzekającego PPP.

Orientacja przestrzenna- umiejętność rozpoznania otaczającej nas przestrzeni, określenie jej wielkości, kształtu oraz wielkości i kształtu wypełniających ją przedmiotów, ich rozmieszczenia i własnej pozycji
 w stosunku do każdego z nich.

Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- dokument wydany przez Zespół Orzekający PPP; może dotyczyć potrzeby: kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych (dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim).

Pamięć- jeden z podstawowych procesów psychicznych, posiadający  zdolność do gromadzenia,  przechowywania zdobytych informacji i ich wykorzystywania do celowych działań.

Percepcja słuchowa- zdolność wyodrębniania, identyfikowania i różnicowania dźwięków mowy.

Percepcja wzrokowa-  jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, które znajdują się w naszym polu widzenia, a także ich interpretowania poprzez odniesienie do wcześniejszych doświadczeń.

Praksja- zdolności do wykonywania planowanych złożonych ruchów celowych, dotyczy motoryki dużej, małej oraz aparatu mowy.

Rewalidacja- proces wychowawczy z zaplanowanymi celami, uwzględniający wiedzę teoretyczną
 i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Rozwój psychoruchowy- proces rozwoju dziecka jako ciąg zmian progresywnych, w których motoryka jest ściśle powiązana z psychiką (całokształtem czynności poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych); postępuje od chwili urodzenia się dziecka i przechodzi przez kolejne stadia, w których dziecko osiąga coraz wyższy poziom sprawności poszczególnych funkcji.

 Rozwój w normie- odnosi się do poziomu rozwoju poszczególnych zdolności, w stosunku do oczekiwanych dla danego wieku; rozwój poszczególnych funkcji i umiejętności jest adekwatny do wieku dziecka; określany jest na podstawie wyników uzyskanych przez badanego w znormalizowanych testach psychologicznych.

Słownik bierny-  zasób słów, których znaczenie dana osoba rozumie, ale niekoniecznie używa w codziennej komunikacji.

Słownik czynny- zbiór słów, którymi dana osoba posługuje się w procesie porozumiewania się i tworzenia tekstów.

Socjoterapia- planowane, z zastosowaniem odpowiednich technik, oddziaływanie socjalizujące mające na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń społecznego zachowania się osób oraz niewłaściwych relacji społecznych i konfliktów we grupie.

Specjalne potrzeby edukacyjne- potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn trudności w uczeniu się; odnoszą się do uczniów, którzy nie mogą samodzielnie podołać wymaganiom obowiązującego programu edukacyjnego, którzy są w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pedagogicznej w postaci specjalnych form i metod pracy, dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń lub specjalnego programu nauczania i wychowania

Sprawność manualna- sprawność rąk w zakresie szybkości i precyzji ruchów; poziom rozwoju praksji, czyli opanowania drobnych ruchów precyzyjnych rąk, specyficznych dla człowieka, wpływa m.in. na opanowanie samoobsługi, poziom graficzny pisma, itd.

Surdopedagogika- dział pedagogiki specjalnej zajmujący się teorią i praktyką kształcenia osób z wadą słuchu: osób niesłyszących i słabo słyszących.

Synteza głoskowa i sylabowa- umiejętność łączenia głosek i sylab w słowa.  

Terapia logopedyczna- specyficzne, zamierzone oddziaływania ukierunkowane na usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się, od prostych wad wymowy do niemożności mówienia.

Terapia pedagogiczna- oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i skutki trudności osób w uczeniu się, mające na celu niwelowanie  niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Tyflopedagogika- dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i słabo widzących.

Upośledzenie umysłowe- stan charakteryzujący się istotnie niższym od przeciętnego ogólnym poziomem funkcjonowania intelektualnego i zaburzeniami w zakresie przystosowania się; wyróżnia się upośledzenie umysłowe w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim.

Wada mowy- odchylenie od przyjętej w języku polskim normy językowej, spowodowane zmianami nadawczych i odbiorczych narządów mowy lub dysfunkcją mechanizmów mowy na poziomie centralnym lub obwodowym.

Wada wymowy- jeden z rodzajów zaburzeń mowy; zaburzenie związane z nieprawidłową realizacją dźwięków mowy, gdy dana osoba ma problem z prawidłową artykulacją, czyli prawidłowym wymawianiem poszczególnych głosek.

Wczesne wspomaganie rozwoju- forma specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dziecka i wspierających jego rodzinę; ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zaburzenie kinestetyki artykulacyjnej- zaburzenie czucia ułożenia narządów artykulacyjnych względem siebie; brak informacji o ruchach własnych narządów mowy; dziecko jest świadome brzmienia danego dźwięku, ale ma trudności w ułożeniu własnych narządów artykulacyjnych tak, by powstał oczekiwany dźwięk.
Zaburzenie orientacji przestrzennej- przejawia się brakiem umiejętności określania stron własnego ciała oraz rozróżniania kierunków w przestrzeni.

Zaburzenie słuchu fonematycznego-brak zdolności rozróżniania dźwięków mowy ( wyodrębniania pojedynczych dźwięków i scalania ich w całość), mimo dobrze wykształconego słuchu fizjologicznego.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – organizowane są  dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi bądź specyficznymi trudnościami w uczeniu się; mają na celu  usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych oraz ich współdziałania, a także usprawnianie funkcji prawidłowo rozwijających się.

Zajęcia rewalidacyjne- to zajęcia terapeutyczno korekcyjne, prowadzone w szkole z dziećmi
z odchyleniami od normy,  posiadającymi znacznie obniżony poziom procesów percepcyjno- motorycznych
i poznawczych oraz zaburzenie mowy.

Zespół Aspergera- zaburzenie klasyfikowane jako odrębne całościowe zaburzenie rozwoju, charakteryzujące się nieumiejętnością dostosowania się do społecznych sytuacji, odczytywania społecznych sygnałów i modulacji zachowania zgodnie ze społecznym otoczeniem.


Źródło:

Leksykon pojęć używanych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Gliwicach ( poradnik dla nauczycieli i wychowawców),  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Gliwice 2012.